GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot deze site (lancia.nl)houdt de aanvaarding in van de volgende voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik door; Stellantis Europe S.p.A, naar eigen goeddunken, worden bijgewerkt en/of gewijzigd, zonder dat de gebruikers hiervan voorafgaandelijk op de hoogte moeten worden gebracht.

TOEGANG TOT DE SITE EN GEBRUIK VAN DE INHOUD ERVAN
Stellantis aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot de toegang van gebruikers tot deze site of hun gebruik van de inhoud van de site.

INHOUD VAN DE SITE
Alle inhoud van de Site (nieuws, foto's, video's, geluiden, merken, logo's, domeinnamen, softwaretoepassingen, grafische lay-out, technische documentatie en handleidingen, etc.) en de bijbehorende rechten zijn voorbehouden. Deze inhoud kan derhalve alleen worden geraadpleegd voor persoonlijke informatiedoeleinden, waarbij elk ander gebruik uitdrukkelijk verboden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis.
Hoewel de informatie in deze toepassing op verantwoorde en nauwkeurige wijze is verzameld en weergegeven op deze website, wordt geen garantie gegeven voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid of het mogelijke gebruik door gebruikers, Stellantis ;sluit uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid uit voor fouten, onnauwkeurigheid of weglatingen met betrekking tot dergelijke gegevens.
Sommige pagina's van de site kunnen informatie bevatten over toekomstige plannen en voornemens, die van tijd tot tijd worden beschreven door het gebruik van termen als verwachten, schatten, voorzien, presenteren en plannen. Dergelijke verklaringen houden naar hun aard geen enkele verplichting in voor Stellantis, die daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot hun realisatie.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM
De gehele inhoud van de site - met inbegrip van de op de site genoemde of afgebeelde merken, ontwerpen en octrooien met betrekking tot producten op de site - is onderworpen aan het auteursrecht en andere toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van intellectuele en industriële eigendom en mag derhalve niet worden gereproduceerd, gewijzigd of gebruikt, geheel noch gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis of van de houders van de rechten.

PRODUCTEN EN PRIJZEN
De informatie en afbeeldingen - met inbegrip van de kleuren van de producten - betreffende de uitrusting, het uiterlijk, de prestaties, de afmetingen en gewichten, de prijzen, het brandstofverbruik, de gebruikskosten, enz. met betrekking tot de producten op de Site worden voortdurend bijgewerkt en kunnen accessoires en optionele uitrusting beschrijven die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting. Deze gegevens moeten daarom slechts bij benadering worden beschouwd en zijn onderhevig aan fouten en onnauwkeurigheden.
Stellantis ;kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, structurele of formele wijzigingen aanbrengen aan de voertuigen die op de Site worden beschreven, of aan de kleurschakeringen of standaarduitrusting van de voertuigen.
De prijzen die op de site worden vermeld, zijn niet bindend aangezien zij slechts door Stellantis ;aan haar distributienetwerk worden aanbevolen.
Stellantis ;nodigt gebruikers daarom uit contact op te nemen met hun filialen en erkende dealers voor de meest recente specifieke informatie over de producten op de site.

VERANTWOORDELIJKHEID
Stellantis ;aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie en verklaringen op de pagina's van de site. In het bijzonder bevatten zij geen impliciete belofte of garantie met betrekking tot de samenstelling, geschiktheid voor een bepaald doel van producten of het
niet-schending door de Producten van wetten of octrooien. Sommige links naar andere websites kunnen op de Site voorkomen. Stellantis ;heeft derhalve geen invloed op de configuratie, beschikbaarheid, toegankelijkheid en inhoud van pagina's die via links met de Site zijn verbonden, en biedt geen garantie over de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie die daarop wordt vermeld. Stellantis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Site en de inhoud ervan, of sites die er direct of indirect aan gekoppeld zijn, evenals eventuele fouten of weglatingen. .

INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN DERDEN
Deze website wordt beheerd door Stellantis ; . Stellantis respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Bepaald materiaal op deze site kan door derden zonder toestemming van Stellantis worden gepubliceerd en op de site beschikbaar worden gesteld. Het beleid van Stellantis staat niet toe dat materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden op de site blijft staan, en de accounts van gebruikers die inbreuk maken op deze rechten zullen worden verwijderd zodra de inbreuk onder de aandacht van Stellantis ;wordt gebracht.

Als een gebruiker van mening is dat een van de materialen op de site inbreuk maakt op zijn rechten, moet die gebruiker een bericht naar Stellantis ;sturen met de volgende informatie

  1. identificatie van het geschonden recht of, in het geval van meerdere schendingen, een lijst van alle vastgestelde schendingen;
  2. identificatie van het materiaal op de site dat een inbreuk vormt op het (de) hierboven vermelde recht(en) waarvan hij of zij de verwijdering of onbruikbaarmaking vraagt, vergezeld van informatie waarmee Stellantis ;het voorwerp van de inbreuk(en) kan identificeren
  3. gegevens die nodig zijn om contact op te nemen met de eigenaar van het (de) geschonden recht(en), met inbegrip van adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar e-mail;
  4. een verklaring waarin staat dat de eigenaar van het (de) recht(en), zijn gevolmachtigden of zijn wettelijke vertegenwoordigers geen toestemming hebben gegeven voor het gebruik van het materiaal in kwestie
  5. een verklaring dat de bij de Stellantis ;ingediende informatie juist is en, in de wetenschap dat in het geval van valse verklaringen strafrechtelijke sancties zullen worden opgelegd, dat zij in het bezit zijn van een machtiging om namens de eigenaar van het (de) geschonden recht(en) op te treden
  6. een echte of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het (de) geschonden recht(en) op te treden.

Bovengenoemde nota moet per aangetekende post naar het volgende adres worden gestuurd:

Lancia Automobiles - Stellantis Europe S.p.A.
Corso Agnelli, 200
10135 Turin

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Onverminderd eventuele andere rechten die de gebruiker krachtens andere nationale of internationale wetten geniet, zijn deze gebruiksvoorwaarden van de site onderworpen aan het Italiaanse recht en worden ze geïnterpreteerd in overeenstemming met dat recht (met uitzondering van de regels inzake juridische conflicten), met inbegrip van geschillen over het bestaan, de geldigheid en de afdwingbaarheid van deze gebruiksvoorwaarden van de site en elke andere overeenkomst die ernaar verwijst.
Binnen de hierboven vermelde grenzen is de rechtbank van Turijn de bevoegde rechtbank om geschillen te beslechten die ontstaan over deze gebruiksvoorwaarden van de site en elke andere overeenkomst die ernaar verwijst.